Legal disclaimer / Wettelijke verklaring

Surfen en informatie raadplegen op deze website zijn onderworpen aan de Luxemburgse wetgeving en aan de hierna beschreven bijzondere voorwaarden. Het verder raadplegen van deze website geldt als stilzwijgende aanvaarding van die voorwaarden.

Copyright / Auteursrecht

Deze website is de exclusieve eigendom van Vitis Life – Belgian Branch, Jan Emiel Mommaertslaan 20B – B-1831 Diegem, bijkantoor van de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht Vitis Life S.A., met maatschappelijke zetel te L-1311 Luxemburg, boulevard Marcel Cahen 52, ingeschreven in het handelsregister en het register van de Luxemburgse ondernemingen onder afdeling B, nummer 49.922, en officieel erkend als levensverzekeringsmaatschappij door het Commissariat aux Assurances (de toezichthoudende Luxemburgse overheidsinstelling voor de verzekeringsmaatschappijen).
Alle elementen en gegevens van om het even welke aard die op deze website staan, met inbegrip van commerciële, juridische en fiscale informatie, voorstelling van producten, folders, voorwaarden, geldende tarieven, beelden, animatie, logo’s en merken, worden beschermd door de wetgeving op de auteursrechten en zijn de exclusieve eigendom van Vitis Life S.A. of haar partners wanneer de informatie van hen afkomstig is.
Het gebruiken, afdrukken, registreren of reproduceren van alle of een deel van de informatie op deze website, bestemd voor andere dan louter individuele en private doeleinden, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Vitis Life S.A. of haar partners.
Enkel Vitis Life S.A. en haar partners zijn bevoegd om de informatie op deze website te wijzigen, aan te vullen of weg te laten. Zij behouden zich het recht voor om te allen tijde die informatie te wijzigen, aan te vullen of weg te laten zonder voorafgaande kennisgeving.

Doelstelling

Deze website heeft tot doel de verzekeringstussenpersonen informatie van algemene aard te verschaffen over Vitis Life S.A. en haar bijkantoor Vitis Life – Belgian Branch, en over haar activiteiten als levensverzekeringsmaatschappij.

Informatie

De informatie op deze website is hoofdzakelijk bedoeld voor verzekeringstussenpersonen.
De informatie die op deze website werd geplaatst, is louter bedoeld als voorbeeld en heeft geen betrekking op de specifieke situatie van een natuurlijke of rechtspersoon. Deze informatie vormt ook geen vakkundig, financieel of juridisch advies en mag ook niet als dusdanig worden beschouwd. Elke situatie is uniek en Vitis Life S.A. raadt de persoon die deze website raadpleegt dan ook aan om advies in te winnen bij een bekwaam en bevoegd specialist om een antwoord te krijgen dat aan zijn persoonlijke situatie is aangepast. Vitis Life S.A. garandeert in het algemeen niet dat de elementen en gegevens op deze website volledig, juist, betrouwbaar, waarachtig en actueel zijn, en dit in het bijzonder wanneer ze afkomstig zijn van partners die informatie verspreiden via deze website.

De gegevens en elementen op deze website mogen in geen geval worden beschouwd als een offerte, vraag of voorstel tot levensverzekering vanwege Vitis Life S.A., gericht aan diegene die deze website raadpleegt om hem zodoende voor te stellen om op een levensverzekeringsproduct in te schrijven.

‘Partner’-websites

Deze website kan links bevatten die toegang bieden tot websites van partners die bijdragen aan de gegevens en elementen op deze website.

De websites van deze partners zijn juridisch en informatief onafhankelijk van deze website. De informatie op die websites wordt niet onderzocht of gecontroleerd door Vitis Life S.A. en de toegang tot de websites valt volledig onder de verantwoordelijkheid van diegene die de website raadpleegt.
Voor elke link vanaf een derde website naar deze website is de voorafgaande toestemming van Vitis Life S.A. nodig.

Aansprakelijkheid

Vitis Life S.A. wijst alle aansprakelijkheid af voor alle directe of indirecte schade als gevolg van het gebruiken, afdrukken, registreren of reproduceren, zelfs voor individuele of private doeleinden, van alle of van een deel van de informatie op deze website of op de website van haar partners.
Vitis Life S.A. wijst alle aansprakelijkheid af voor alle directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van deze website of die wordt veroorzaakt door onderbrekingen, storingen of het niet-functioneren van deze website om welke reden ook. De aansprakelijkheid van Vitis Life S.A. kan slechts worden ingeroepen in geval van zware fout of bedrieglijk opzet.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Luxemburgse recht is van toepassing.

Alle betwistingen over het gebruik van deze website, het afdrukken, registreren of reproduceren van alle of van een deel van de informatie op deze website, vallen onder de bevoegdheid van de Luxemburgse rechtbanken.

Vitis Life S.A. hecht veel belang aan het respect voor uw privacy en neemt dan ook alle nodige maatregelen om uw privacy te beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en met elke andere eventueel toepasselijke wetgeving op de gegevensbescherming of de privacy.

Dit privacy- en cookiebeleid (hierna ‘privacybeleid’) is van toepassing wanneer u de websites van Vitis Life S.A. bezoekt.
Het is de bedoeling duidelijk aan te geven welke informatie Vitis Life S.A. verzamelt wanneer u de websites van Vitis Life S.A. bezoekt en wat het doel ervan is.

Entiteiten van Vitis Life S.A.

De volgende entiteiten maken deel uit van Vitis Life S.A. en stellen diensten voor:
Vitis Life – Belgian Branch.

INFORMATIEVERZAMELING

Hoe verzamelen wij informatie? En over welke informatie gaat het?
De persoonsgegevens van Vitis Life S.A. kunnen worden gedeeld met verschillende entiteiten die deel uitmaken van de vennootschap zelf, in Luxemburg en in het buitenland.
Wanneer u het contactformulier invult waarin u vraagt dat Vitis Life – Belgian Branch met u contact opneemt, verzamelt Vitis Life S.A. de volgende gegevens: naam, voornaam, naam van de onderneming, e-mal, telefoon, FSMA-nummer (niet-verplicht).

Cookies

Wat zijn ‘cookies’?
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst door de websites die u bezoekt. Doorgaans worden de cookies gebruikt om de websites beter te laten werken, de acties van de bezoekers aan de website te volgen, de inloggegevens te bewaren enz. Het gebruik van cookies is veilig. Uit cookies kan geen persoonlijke informatie zoals een telefoonnummer of e-mailadres worden afgeleid. Ze kunnen dus ook niet worden gebruikt in het kader van mailing- of telemarketingacties.

Waarom gebruiken we cookies?
Op haar websites maakt Vitis Life S.A. gebruik van cookies om:

  • de kwaliteit en functies van de websites te optimaliseren;
  • te analyseren hoe gebruikers de websites aanwenden en statistieken opstellen.

Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden de cookies automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Andere cookies worden langer bewaard en kunnen ook bij een volgende bezoek aan dezelfde website worden ontcijferd.
De cookies die nodig zijn voor de werking van een website stellen gebruikers in staat om op de website te surfen en alle mogelijkheden te benutten.
Prestatiecookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website, zoals het aantal bezoekers, de tijd die ze op een webpagina doorbrengen en de foutmeldingen. Vitis Life S.A. maakt gebruik van Google Analytics (verzamelt anonieme informatie over het gebruik van onze websites en maakt bezoekersstatistieken aan – Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u websites of apps van onze partners bezoekt).
Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te onthouden (bv. taalvoorkeur, regio, login).

Bij Vitis Life S.A. maken we gebruik van:

  • ‘Policy Cookies’, ‘Visited’ genoemd: worden na aanvaarding door de gebruiker geïnstalleerd en gedurende één maand bewaard;
  • ‘Google Analytics Cookies 1’, ‘_ga’ genoemd: houden de statistieken van de website bij en bewaren de gegevens gedurende twee jaar;
  • ‘Google Analytics Cookies 2’, ‘_gid’ genoemd: bepalen de verschillende gebruikers van de website en bewaren de gegevens gedurende twee dagen.

Hoe kunt u cookies weigeren en verwijderen?

U kunt uw browser zo instellen dat u bij uw volgende bezoek aan de websites van Vitis Life S.A. geen nieuwe cookies meer ontvangt. De werkwijze verschilt naargelang de browser: raadpleeg eventueel de helpfunctie van uw browser. U vindt er ook hoe u reeds geïnstalleerde cookies kunt verwijderen.

NB: als u helemaal geen cookies meer wilt ontvangen, moet u de overeenkomstige instellingen veranderen in alle browsers en computers die u gebruikt. Als u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u misschien niet meer alle mogelijkheden van de website benutten.

Als u verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, moet u uw cookievoorkeuren instellen in de browser van elk toestel.
Meer informatie over het beheer van de cookies vindt u op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 
Op de volgende websites kunt u bovendien kiezen van welke bedrijven u geen cookies meer wenst te ontvangen: http://www.aboutads.info/choices/#completed en http://www.youronlinechoices.com/.

Waarvoor gebruiken we die gegevens?

Naleving van de wetgeving en reglementering:
Bepaalde gegevens kunnen worden gebruikt om te voldoen aan de wetgeving en reglementering die Vitis Life S.A. moet naleven, om geschillen te beslechten en om (boekhoudkundige) controles te doen. Vitis Life S.A. kan wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens openbaar te maken in het kader van een geschil of rechtszaak of als de bevoegde instanties dat eisen. Om te voldoen aan die wetgeving en reglementering kunnen wij genoodzaakt zijn deze gegevens openbaar te maken zonder uw medeweten, zonder uw toestemming of zelfs zonder u daarvan op de hoogte te brengen. We behouden ons het recht voor om de toegang tot de persoonsgegevens door de autoriteiten te betwisten.

Commerciële acties:
Om contact met u op te nemen in het kader van onze zakelijke en contractuele relaties.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Ze worden verwerkt door Vitis Life S.A., de verwerkingsverantwoordelijke.

Het staat ons vrij om uw persoonsgegevens te delen met andere aan Vitis Life S.A. verbonden entiteiten.

De persoonsgegevens mogen worden doorgegeven aan andere bedrijven, tussenpersonen of dienstverleners (‘leveranciers’) om bepaalde diensten in onze naam uit te voeren. Wij doen bijvoorbeeld een beroep op leveranciers voor diensten in verband met marketing, communicatie, infrastructuur en IT. Het is mogelijk dat die leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of andere informatie. Vitis Life S.A. zal uw gegevens bovendien niet aan andere derden doorgeven zonder uw voorafgaande toestemming, behalve als Vitis Life S.A. daartoe gehouden is krachtens een wettelijke bepaling of rechterlijke beslissing.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Wij maken gebruik van CMS WordPress, dat een uitstekend systeem voor gegevensbescherming is.
Geen enkel beveiligingssysteem is echter 100% veilig. We garanderen dan ook geen absolute veiligheid van uw gegevens en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de niet-geoorloofde toegang ertoe. Door een beroep te doen op de diensten van Vitis Life S.A. of door ons langs een andere weg informatie mee te delen stemt u ermee in dat wij u per e-mail op de hoogte brengen van veiligheids-, privacy- en beheersproblemen in het kader van uw gebruik van deze diensten. U moet het wachtwoord dat u ter bescherming van uw accounts en persoonsgegevens gebruikt, geheim houden. Als u een computer met anderen deelt, moet u uitloggen voordat u de dienst verlaat om uw gegevens te beschermen tegen elke toegang door latere gebruikers.


Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om onvolledige, verkeerde, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren. Als u van mening bent dat de informatie die wij over u bezitten onvolledig, verkeerd, ongepast of verouderd is, laat het ons dan weten. Zo nodig wijzigen of verwijderen wij die informatie dan binnen de wettelijk bepaalde termijnen. U heeft het recht te weten welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen. U heeft het recht kosteloos bezwaar te maken tegen de overdracht aan derden en tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. Personalisering maakt echter geen deel uit van die verwerking voor directmarketingdoeleinden.
U heeft het recht klacht in te dienen bij een controle-instantie. Hiervoor kunt u zich richten tot het Commissariat aux Assurances, 7 Boulevard Joseph II, 1840 Luxembourg, of tot de Association des Courtiers en Assurances et de Réassurances, 12 rue Erasme, 1468 Luxembourg of tot de Commission nationale pour la protection des données 1, avenue du Rock’n Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette (tel  +352 26 10 60 – 1 ; per e-mail : info@cnpd.lu)

Wijziging van het privacybeleid

Vitis Life S.A. behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om zeker op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen en altijd te weten hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u als volgt met ons contact opnemen:
– per post: B.P. 803, L-2018 Luxembourg
– per e-mail: info@vitislife.com