BELGISCH & LUXEMBURGS

Het beste van wat België en Luxemburg te bieden hebben op het vlak van vermogensverzekeringen, dat is wat Vitis Life u aanbiedt via haar Belgische bijkantoor: Vitis Life S.A. – Belgian Branch.

OP MAAT & PERFORMANT

KENNIS EN EXPERTISE UIT LUXEMBURG

Luxemburg is een van de belangrijkste financiële centra van Europa en van de wereld. Daarenboven is Luxemburg hét kenniscentrum inzake vermogensverzekeringen.
Dit is het resultaat van het prudentieel wetgevende kader dat tegelijk streng én innovatief is:

  • Streng en waakzaam wanneer het gaat over de bescherming van de activa
  • Vernieuwend dankzij de ruime waaier aan beleggingsmogelijkheden op maat van de belegger

De Luxemburgse expertise uit zich onder andere in de structurering van het levensverzekeringscontract: levensverzekeringen met twee verzekeringnemers bijvoorbeeld kennen voor ons geen geheim.

Door een vermogensverzekering af te sluiten via het bijkantoor van Vitis Life in België geniet uw klant tegelijk een optimale bescherming van zijn vermogen én een brede waaier aan beleggingsmogelijkheden à la carte. Deze betere bescherming wil echter niet zeggen dat er geen beleggingsrisico is. Dit wordt trouwens door de verzekeringnemer gedragen.

VERMOGENSVERZEKERING OP MAAT

Ons ruim gamma bestaat uit de volgende 4 beleggingsmogelijkheden en beantwoordt exact aan de persoonlijke wensen van de verzekeringnemer-belegger:

  1. Interne fonds dédiés op maat van de belegger
  2. Interne collectieve beleggingsfondsen
  3. Externe beleggingsfondsen van gespecialiseerde fund managers
  4. Een combinatie van deze drie oplossingen

TRANSPARANT & ZORGELOOS

TRANSPARANTIE EN GEMOEDSRUST IN BELGIË

De vermogensverzekeringen die Vitis Life S.A. exclusief aanbiedt via het Belgische bijkantoor, zijn Belgische polissen.

Dit betekent vooreerst dat de verzekeringnemer – fiscaal Belgisch ingezetene – het bestaan van dit contract niet hoeft te melden in de jaarlijkse aangifte van de personenbelasting. Enkel buitenlandse polissen moeten immers aangegeven worden.

Er wordt eveneens aangenomen dat deze Belgische polissen niet vallen onder het CRS-systeem (Common Reporting Standard). CRS is een internationale afspraak tussen meer dan honderd landen om gegevens uit te wisselen over de financiële tegoeden (bankrekeningen, levensverzekeringen, enzovoort) die een inwoner van een land bezit in een ander land. Een Belgische polis van een fiscaal Belgische inwoner valt hier dus niet onder.

De verzekeringnemer betaalt zijn premie op een rekening van Vitis Life – Belgian Branch (Belgische entiteit) en ontvangt ook elke uitkering van het bijkantoor (bij afkoop of op vervaldag, zowel leven als overlijden).
Bovendien geniet de verzekeringnemer precies dezelfde consumentenbescherming als bij een andere Belgische verzekeraar. Tot slot geniet de verzekeringnemer in alle transparantie van de troeven van het Luxemburgse prudentiële kader voor wat o.a. de investeringsregels en toegestane activa betreft binnen de beleggingsfondsen.

Hierin ligt het grensverleggende karakter van onze keuze om ook vanuit België verzekeringsoplossingen aan te bieden.

VEILIG EN SOLIDE

BUITENGEWONE BESCHERMING VAN DE VERZEKERINGNEMER

De bescherming van de belangen van de verzekeringnemers bij een eventueel faillissement van de verzekeraar wordt geregeld op Europees niveau. Het Groothertogdom Luxemburg heeft ervoor gekozen verschillende beschermingsmechanismes te combineren en een specifiek bewaarmechanisme in te bouwen.

Bewaring van de activa bij erkende bewaarbanken:

Bescherming van de tegoeden bij faillissement van de verzekeraar dankzij twee voorrechten:

  • Het ‘absoluut voorrecht’ bepaalt dat de activa waarin de levensverzekeringen zijn belegd een afzonderlijk vermogen vormen dat bij voorrang wordt aangewend om de betaling van de verzekeringsschuldvorderingen te waarborgen.
  • Het ‘bijzondere voorrecht’ bepaalt dat wanneer het afzonderlijke vermogen ontoereikend is, de verzekeringnemers – voor het saldo van hun schuldvordering – over een bijzonder voorrecht beschikken op het eigen vermogen van de verzekeringsmaatschappij dat voorrang heeft op alle voorrechten (Behalve bezoldigingen en vergoedingen voor de loontrekkenden van de verzekeringsmaatschappij, gerechtskosten, schatkist, sociale zekerheid…)

Scheiding van vermogens
De strenge wetgeving eist de strikte scheiding van het eigen vermogen van de verzekeraar met de tegoeden die hij voor zijn cliënten aanhoudt (de zogenaamde representatieve activa of dekkingswaarden).

Solvabiliteitsmarge
Volgens de Europese richtlijn Solvency II beschikt Vitis Life over een solvabiliteitsmarge die ver boven het wettelijke minimum ligt. Bovenop de strenge Luxemburgse beleggersbescherming kan de verzekeringnemer dus rekenen op een sterke en solide levensverzekeringsmaatschappij.

Het Luxemburgse bewaarmechanisme en de extra voorrechten zijn echter geen bescherming tegen de voornaamste risicofactoren eigen aan een beleggingsfonds

PROFESSIONEEL EN VERNIEUWEND

Met de opening van dit kantoor in België keert Vitis Life terug naar haar Belgische wortels. Vitis Life werd in 1995 immers in het leven geroepen door de Belgische Cera Bank en ABB (KBC Groep).

In 1998 fuseerde de levensverzekeraar met zusteronderneming AlmaLife Luxembourg.Vandaag weet Vitis Life zich gesteund door haar geëngageerde aandeelhouder Monceau Assurances, die overtuigd is van de kracht van vermogensverzekeringen als instrument voor vermogensstructurering.

Daarmee is Vitis Life terug van nooit echt weggeweest. Sinds 2018 bent u welkom in ons Belgische bijkantoor in Diegem.

Als partner kunt u steeds beroep doen op de kennis en expertise van onze tweetalige commerciële ploeg: een Partner & Client Services Officer, een Legal & Compliance Officer en drie Wealth Insurance Consultants staan graag tot uw dienst. Met hun jarenlange ervaring ondersteunen ze u graag om een uitmuntend antwoord te bieden op de specifieke wensen van uw vermogende cliënteel.